Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige handelsbetingelser er de til enhver tid gældende handelsbetingelser for samhandel med YouWe ApS og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af YouWe ApS

 

1. Præambel

Nærværende Handelsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og YouWe ApS.

Handelsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne.

Salg af YouWes ydelser, software og kildekode er primært rettet mod erhvervsdrivende.

YouWe forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Handelsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Handelsbetingelserne altid er tilgængelige på YouWes hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil Kunden blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

 

2. Aftaleindgåelse

Tilbud fra YouWe ApS er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet i en eventuel kontrakt. Et tilbud kan endvidere bortfalde, dersom leveringsbetingelserne ændres fra producentens eller rettighedsindehavers side.

YouWe forbeholder sig retten til at foretage ændringer i ydelserne indtil leveringstidspunktet, men YouWe garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger, som YouWe har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. Ændringer i det individuelle tilbud eller i ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af YouWe. Afgivelse af ordrer eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser.

Ordre kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af YouWe i form af en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftligt informere YouWe om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for leverancen.

Har YouWe påbegyndt arbejde på/og eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for YouWe’s ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at YouWe havde påbegyndt arbejde og/eller leveringerne af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.

Ønsker en af Parterne at ændre aftalen, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for YouWe, når det er bekræftet skriftligt af YouWe, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af YouWe, jf. dog ovenfor. Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende IT-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til YouWe til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for YouWe, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den ordre, disse salg- og leveringsbetingelser knytter sig til, vil salgs- og leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.

 

3. Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres.

Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal YouWe blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse YouWe er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet der følger af punkt 3. 

Medmindre andet fremgår af aftalen, ejer YouWe rettighederne til den udviklede kildekode, hvorfor Kunden alene opnår brugsrettighed denne. 

Integrationsbehov til eksisterende produkter, opsætningsparametre mv. skal være oplyst skriftligt af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse og skal være beskrevet i aftalen for at kunne påberåbes af Kunden.

 

4. Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår. YouWe er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedr. indgåede aftaler.
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. YouWe er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
 • Udføre de aftale opgaver i overensstemmelse med god IT-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for YouWe’s opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde YouWe det fornødne samarbejde for udførelsen af YouWe’s opgaver vedr. indgåede aftaler.
 • Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden YouWe’s medarbejdere får adgang til Kundens IT-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori YouWe er involveret (YouWe tager, medmindre det er udtrykkeligt eller skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af YouWe, og uanset om dataene opbevares på et IT-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).
 • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

 

5. Pris og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, installation og forsikring, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikringer og indkøbsomkostninger medfører, at YouWe kan justere prisen.

Medmindre andet fremgår af aftalen, er YouWe berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. YouWe skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder YouWe’s listepriser på aftaletidspunktet anvendelse.

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføre uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor. Udlæg mv., er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og beskrivelser, Kunden har forsynet YouWe med forud for aftalens indgåelse, og såfremt YouWe efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på YouWe’s bedømmelse af opgavens omfang, og som YouWe ikke selv burde have været opmærksom på, kan YouWe meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til YouWe, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil YouWe’s modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres YouWe’s tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og YouWe’s viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for YouWe. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes YouWe’s væsentlige misligholdelse, fritages YouWe for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler YouWe for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos YouWe.

YouWe har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. YouWe har ret til overtidsbetaling. Overtidsbetaling opgøres i henhold til de til enhver tid gældende generelle prislister i YouWe

YouWe er berettiget til at fakturere Kunden månedsvis bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

Ved forsinket betaling er YouWe berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2% pr. måned samt kompensations- og rykkergebyr. YouWe skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstudspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder YouWe sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver YouWe aftalen, har YouWe ret til erstatning.

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

 

6. Dokumentation

YouWe udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser, medmindre andet er aftalt.

 

7. Levering og leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i ordrebekræftelsen.

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når IT-udstyr og/eller IT-programmel er implementeret og overleveret af YouWe.

For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af YouWe.

 

8. Forsinkelse og udskydelse

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Såfremt Kunden ikke opfylder sine betingelser i henhold til disse vilkår, eller YouWe på anden måde hindres i opfyldelsen af YouWe’s forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal YouWe være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. YouWe er, uanset om YouWe begærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, fx på grund af at konsulentressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle, test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

YouWe er med et varsel på 2 arbejdsdage berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang udgør i alt 30 arbejdsdage. YouWe’s udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra YouWe’s side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan udskydelse af tidsfrister.

 

9. Aflysning og flytning

I tilfælde af, at Kunden ønsker at aflyse eller flytte konsulentopgaver, installationer eller lignende, vil dette alene kunne ske i overensstemmelse med YouWe’s til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kunden er herunder gjort opmærksom på, at alt afhængigt af varslet omkring aflysning/flytning vil Kunden blive opkrævet hel eller delvist betaling i henhold til oprindelig indgået aftale.

 

10. Ændringer

Kunden må ikke uden samtykke foretage ændringer i YouWe’s kildekode eller software.

Hvis dette sker, er YouWe berettiget til at kræve sine omkostninger i forbindelse med genskabelsen af den oprindelige situation dækket af Kunden.

Såfremt Kunden uden YouWe’s samtykke foretager ændringer af eget udstyr eller programmel, og dette øver indflydelse på YouWe’s systemers rette funktioner, er YouWe berettiget til at frakoble Kundens udstyr og kræve sine omkostninger i forbindelse med den opståede situation dækket af Kunden.

Når Kunden genskaber den oprindelige situation, forbliver YouWe’s forpligtelser bestående.

 

11. Reklamation og ansvar

Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

 

Leverancer

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for kode og software der leveres af YouWe, og straks at indberette eventuelle mangler til YouWe. Reklamation skal, medmindre andet er aftalt, under alle omstændigheder være YouWe i hænde senest én måned efter levering.

Det påhviler YouWe at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner YouWe, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan YouWe i stedet til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden:

 • Et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse eller at tilbageholde vederlaget for den mangelfulde ydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for Kunden.

Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende aftale.

 

Kode eller standardsoftware

Den absolutte reklamationsperiode for kode eller standardsoftware udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt jf. Købelovens §47. Reklamation over for YouWe skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.

YouWe afgør diskretionært, om afhjælpning af en fejl eller mangel skal ske ved udbedring af fejlen eller manglen eller ved omlevering af den fejl- eller mangelbehæftede enhed.

I mangel af afhjælpning af fejl ved YouWe’s egne produkter kan Kunden være berettiget til et afslag eller refusion. Herudover kan Kunden hæve aftalen, dersom YouWe ikke, i overensstemmelse med det ovennævnte, har foretaget afhjælpning af væsentlige fejl og mangler senest efter 30 arbejdsdage.

Foreligger der alene væsentlige fejl eller mangler ved dele af leverancen, kan Kunden alene ophæve aftalen i henhold til foregående afsnit, for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre fejlen eller manglen er af sådan en karakter, at anvendeligheden af den samlede leverance er væsentligt nedsat.

Om YouWe’s begrænsede ansvar ved tredjeparts produkter se under punkt 12.

 

Generelt:

Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes YouWe, skal Kunden erstatte de udgifter, YouWe måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra YouWe’s til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af YouWe’s ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

 

12. Ansvarsbegrænsning

Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfiguration af softwaren og andre faktorer, og YouWe påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. YouWe garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

YouWe’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

 • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end YouWe eller som følge af Kunden anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
 • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.
 • Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.
 • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.

YouWe kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører. YouWe er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

YouWe har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager YouWe sig intet produktansvar.

YouWe fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at YouWe stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

 

13. Force majeure

Hverken YouWe eller Kunden skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder, men ikke begrænset til, krig, strejke, lock out, ændret lovgivning, regeringsforbud eller bestemmelser udstedt af EU myndigheder.

Såfremt en tidsfrist for YouWe udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan på påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte installationsdag overskrides med 60 arbejdsdage, som følge af force majeure.

I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

 

15. Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved YouWe’s vedtægtsbestemte hjemting.

 

16. Lovlighed m.m.

Det system, der er omfattet af den nærværende aftale, må af Kunden kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder.

Hvis YouWe af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i nærværende aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Hvis der foretages undersøgelser efter dansk ret, vil YouWe ligeledes være myndighederne behjælpelig.

I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde YouWe for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

YouWe anser – men ikke begrænset til – følgende aktiviteter som udtryk for Kundens misligholdelse af nærværende aftale, og forbeholder sig i givet fald retten til at ophæve nærværende aftale uden varsel:

 • Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E-mail (UCE) eller SPAM).
 • Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet Service udbyderens net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer.
 • Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af parters net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden måde truer systemets funktion og anvendelighed.

 

17. Tavshedspligt

YouWe, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kenskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende aftale.

Kunden, konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om YouWe’s forhold, som gælder for YouWe med hensyn til Kundens forhold.

Hverken Kunden eller YouWe må uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om nærværende aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold.

YouWe er dog berettiget til at nævne Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet.

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele YouWe, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.