Nedenstående almindelige handelsbetingelser er de til enhver tid gældende handelsbetingelser for samhandel med YouWe ApS og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af YouWe ApS

1. OMFANG

 • 1.1 Disse betingelser gælder for enhver levering af varer og tjenesteydelser fra YOUWE A/S (herefter benævnt YOUWE) til den i den relevante aftale angivne kunde (herefter benævnt Kunden).
 • 1.2 YOUWE forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i betingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende betingelser altid er tilgængelige på YOUWEs hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil Kunden blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

2. AFTALER

 • 2.1 Når aftaler indgået af YOUWE henviser til disse betingelser, udgør betingelserne en integreret del af sådanne aftaler. Ved uoverensstemmelse mellem teksten i disse betingelser og teksten i de konkrete aftaler, skal teksten i de konkrete aftaler have forrang.
 • 2.2 Tilbud fra YOUWE er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er aftalt skriftligt. Et tilbud kan endvidere bortfalde, dersom leveringsbetingelserne ændres fra producentens eller rettighedshavers side. YOUWE forbeholder sig retten til at foretage ændringer i ydelserne indtil leveringstidspunktet, men YouWe garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.
 • 2.3 Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger, som YOUWE har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. Ændringer i det individuelle tilbud eller i ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af YOUWE. Afgivelse af ordrer eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser.
 • 2.4 Ordrer kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af YOUWE i form af en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftligt informere YouWe om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for leverancen.
 • 2.5 Har YOUWE påbegyndt arbejde på/og eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for YOUWEs ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at YOUWE havde påbegyndt arbejde og/eller leveringerne af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.
 • 2.6 Ønsker en af Parterne at ændre aftalen, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for YOUWE, når det er bekræftet skriftligt af YOUWE, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af YOUWE, jf. dog ovenfor. Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende IT-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til YOUWE til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for YOUWE, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.
 • 2.7 Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den ordre, disse salg- og leveringsbetingelser knytter sig til, vil salgs- og leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.
 • 2.8 De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen mellem YOUWE og Kunden. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres. Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal YOUWE blot levere de aftalte ydelser.
 • 2.9 Integrationsbehov til eksisterende produkter, opsætningsparametre mv. skal være oplyst skriftligt af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse og skal være beskrevet i aftalen mellem Kunden og YOUWE for at kunne påberåbes af Kunden.

3. PRISER, PRISÆNDRINGER OG BETALINGSBETINGELSER

 • 3.1 Alle priser angives i DKK eksklusiv moms, installation, forsikring og eventuelle øvrige afgifter (som tillægges ved fakturering). Ved mulige nye eller ændrede omsætningsafgifter, skatter, told, bidrag eller lignende offentligt pålagte skatter og afgifter, skal priserne korrigeres med den økonomiske nettokonsekvens for YOUWE.
 • 3.2 Varer og tjenesteydelser leveres kun til en fast pris, såfremt der er indgået en klar, skriftlig aftale herom. Budgetter, estimater, vurderinger eller anden forudsigelse af ressourceforbrug er udelukkende vejledende og ikke bindende for YOUWE.
 • 3.3 Medmindre andet fremgår af aftalen, er YOUWE berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. YOUWE skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder YOUWEs listepriser på aftaletidspunktet anvendelse.
 • 3.4 Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid. Udlæg mv., er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og beskrivelser, Kunden har forsynet YOUWE med forud for aftalens indgåelse, og såfremt YOUWE efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på YOUWEs bedømmelse af opgavens omfang, og som YOUWE ikke selv burde eller kunne have været opmærksom på, kan YOUWE meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til YOUWE, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil YOUWEs modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres YOUWEs tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.
 • 3.5 Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og YOUWEs viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for YOUWE. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.
 • 3.6 Medmindre overskridelserne kan tilregnes YOUWEs væsentlige misligholdelse, fritages YOUWE for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler YOUWE for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos YOUWE.
 • 3.7 Når ansatte fra YOUWE rejser uden for YOUWE’s lokaler i forbindelse med opfyldelse af den aftale, der er indgået med Kunden, betaler Kunden de hermed forbundne udgifter, herunder udgifter til hotel, forplejning og transport. Rejsetid afregnes med den gældende timetakst, medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem parterne.
 • 3.8 Alle takster og priser reguleres med virkning fra d. 1. januar hvert år med mindre prisen udtrykkeligt er aftalt som en fast pris. Prisreguleringen afspejler branchens og YOUWE’s generelle prisændringer.
 • 3.9 YOUWE er berettiget til at fakturere Kunden månedsvis bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Ved for sen indbetaling er YOUWE berettiget til at kræve betaling af renter fra fakturadatoen beregnet som Nationalbankens udlånsrente plus 7% (syv procent) p.a.
 • 3.10 Tjenesteydelser fra YOUWE faktureres månedsvis, mens varer faktureres når den fysiske og faktiske levering har fundet sted. Kunden opfordres til at gennemgå fremsendte fakturaer, og har Kunden ikke senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse af en faktura skriftligt reklameret overfor YOUWE, kan Kunden ikke senere fremkomme med indsigelser overfor den pågældende faktura.
 • 3.11 Har Kunden ikke betalt et forfaldent tilgodehavende seneste 14 dage efter påkrav herom, er YOUWE berettiget til at standse alle igangværende arbejde og tilbageholde enhver ydelse der endnu ikke er leveret og betalt, indtil betaling har fundet sted.

4. DOKUMENTATION

 • 4.1 Dokumentation til varer og tjenesteydelser udarbejdes alene, hvis der er indgået særskilt skriftlig aftale herom.
 • 4.2 I det omfang der indgår standardprogrammel fra tredjepart, udarbejdes der ikke særskilt dokumentation, og Kunden har alene krav på at modtage den standarddokumentation tredjemand har udarbejdet.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

 • 5.1 YOUWE bevarer ejendomsretten til det solgte indtil købesummen med tillæg af renter og andre omkostninger er fuldt betalt. Der henvises dog endvidere til pkt. 10 om Immaterielle Rettigheder.

6. OPGRADERING OG PRODUKTER FRA TREDJEMAND

 • 6.1 Når et nyt produkt eller en ny version installeres, skal Kunden acceptere og betale for de deraf følgende hardware og software opgraderinger, der anbefales eller kræves af YOUWE med henblik på at sikre de aftalte servicemål. Vil Kunden ikke acceptere ovenstående, er YOUWE ikke forpligtet til at opfylde de pågældende krav til servicemål, og Kunden kan i den sammenhæng ikke påberåbe sig nogen former for misligholdelsesbeføjelser.
 • 6.2 Ved standardprodukter fra tredjemand (fx hardware og standardsoftware) er udbedring, afhjælpning af fejl og ulemper samt vedligeholdelse og support undergivet tredjemands eventuelle betingelser, herunder salgs- og leveringsbetingelser, licenser, opdateringsaftaler m.v. med hensyn til support samt frigivelse af fejlrettelser. YOUWE påtager sig ingen forpligtelser med hensyn til udbedring af fejl, vedligeholdelse og support for sådanne standard tredjepartsprodukter, og Kunden kan ikke påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser overfor YOUWE i forbindelse med fejl og mangler ved sådanne produkter.
 • 6.3 Såfremt YOUWE skriftligt har påtaget sig et ansvar for vedligeholdelse, support eller servicemål for sådanne standardprodukter fra tredjemand, gør YOUWE den relevante leverandør bekendt med opståede problemer. Den relevante fejlrettelse eller version vil blive installeret af YOUWE, når denne er modtaget af YOUWE. Indtil dette sker, vil YOUWE foretage rimelige tiltag med henblik på at reducere konsekvenserne af problemet. Herudover kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende ved fejl, mangler eller forsinkelser ved tredjemands standardprodukter og ydelser.
 • 6.4 Såfremt pågældende tredjemand, jfr. 6.2 ovenfor, ikke leverer opdateringer eller på anden måde stopper support af sine standardprodukter, er YOUWE berettiget til på tilsvarende vis at stoppe YOUWE’s support og vedligeholdelse af sådanne produkter uden dermed at misligholde aftalen med Kunden.

7. LEVERING OG AFPRØVNING

 • 7.1 Levering af varer eller serviceydelser er sket når der er foretaget fysisk og faktisk levering. I det omfang der er aftalt afleveringsprøve (også kaldet overtagelsesprøve) anses levering for sket når afleveringsprøven er bestået.
 • 7.2 Ved afleverings- bruger- eller driftsprøver skal Kunden have mulighed for at være til stede og prøvens resultater angives i en skriftlig rapport, der udarbejdes af YOUWE.
 • 7.3 Såfremt Kunden tager det leverede i brug produktionsformål, anses levering for sket og alle afleveringsprøver anses for bestået.
 • 7.4 Som følge af IT-branchens karakter er ingen produkter eller serviceydelser 100 % uden ulemper og/eller mindre fejl. En prøve anses derfor for fuldt bestået, når prøven er gennemført, uden at der har vist sig væsentlige problemer. Alle mangler, der konstateres ved en prøve, skal udbedres inden for en rimelig tid efter prøvens afslutning, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold uden betydning for kunden.
 • 7.5 Kan Kunden ikke godkende en afleveringsprøve, skal Kunden klart definere de væsentlige mangler, der efter Kundens opfattelse er til stede, og som berettiger Kunden til at nægte godkendelsen. Mangellisten skal fremsendes til YOUWE senest 7 dage efter prøvens afholdelse. Er mangellisten ikke fremsendt inden ovennævnte frist anses prøven for bestået. Kunden kan ikke hæve aftalen, såfremt YOUWE inden rimelig tid afhjælper de af Kunden angivne mangler. Når YOUWE har afhjulpet manglerne, meddeler YOUWE Kunden en ny dato for afholdelse af fornyet afleveringsprøve.
 • 7.6 Ved fejl og mangler opdaget efter levering skal YOUWE straks og i intet tilfælde senere end 12 måneder efter levering underrettes og YOUWE skal inden for rimelig tid udbedre manglen.
 • 7.7 Risikoen for hændelig undergang af leverancen overgår altid til Kunden ved den fysiske og faktiske levering.
 • 7.8 Den absolutte reklamationsperiode udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt jf. Købelovens §47. Reklamation over for YOUWE skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.

8. PERSONALE

 • 8.1 YOUWE vil foretage rimelige tiltag med henblik på at sikre kontinuitet, hvad angår de medarbejdere, der varetager opgaver for Kunden. YOUWE er berettiget til at erstatte eventuelt navngivne medarbejdere medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 • 8.2 Såfremt YOUWE ved aftalens ikrafttrædelse overtager en eksisterende funktion eller område, der kan karakteriseres som en økonomisk enhed, varetaget af eller på vegne af Kunden, er Kunden før aftalens indgåelse forpligtet til på behørig vis at underrette YOUWE herom.
 • 8.3 YOUWE kan under ingen omstændigheder overtage ansættelsesretlige forpligtelser overfor Kundens eller tredjemands medarbejdere uden forudgående udtrykkelig aftale herom. Alle udgifter og arbejdsretlige tvister forbundet med opsigelse af sådanne medarbejdere er YOUWE uvedkommende.
 • 8.4 Nuværende og tidligere Kunder må ikke ansætte eller forsøge at ansætte YOUWEs personale i Kundens virksomhed, som følge af en opgave YOUWE har løst eller har tilbudt at løse for Kunden uden YOUWEs forudgående samtykke. Samme vilkår gælder for YOUWEs tidligere medarbejdere indtil 12 måneder efter fratrædelsesdatoen. Overtræder en Kunde disse vilkår, er Kunden forpligtet til at betale YOUWE, hvad der svarer til medarbejderens løn i 2 år. Beløbet fastsættes efter medarbejderens senest gældende kontrakt hos YOUWE.

9. MYNDIGHEDSKRAV OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

 • 9.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt kan YOUWE alene gøres ansvarlig for at leveret udstyr, programmel, udførte installationer m.v. opfylder de relevante myndighedskrav, således som disse foreligger på leveringstidspunktet. Eventuelle godkendelser eller anmeldelser til offentlige myndigheder, der påhviler Kunden, er YOUWE uvedkommende.
 • 9.2 Kunden må alene benytte det leverede til lovlige formål, og må på ingen måde krænke tredjemands rettigheder. Hvis YOUWE af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil de relevante leverancer omfattet af nærværende betingelser med omgående virkning blive taget ud af drift. Kunden er i enhver henseende forpligtet til at friholde YOUWE for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.
 • 9.3 Følgende aktiviteter (ikke udtømmende) ses bl.a. som udtryk for Kundens misligholdelse under denne bestemmelse, hvorefter YOUWE vil være berettiget til at hæve indgåede aftaler uden varsel:
 • Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E- mail (UCE) eller SPAM).
 • Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet serviceudbyderens net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer.
 • Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af Parternes net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden måde truer systemets funktion og anvendelighed.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 • 10.1 Kunden får en uindskrænket brugsret til resultaterne af Leverandørens serviceydelser (i det følgende samlet benævnt det udviklede system) i form af programmel, kildekode og dokumentation m.v. Kunden kan herefter anvende dette inden for Kundens egen virksomhed, og Kunden kan til denne brug foretage den for Kunden nødvendige eksemplarfremstilling. Kunden kan overdrage sine rettigheder til tredjemand, forudsat at dette sker som led i en virksomhedsoverdragelse, hvor det udviklede system overdrages samlet. En overdragelse af rettighederne medfører dog, at Kunden herefter ikke kan udøve ovennævnte rettigheder. Kunden kan ikke på anden måde overdrage eksemplarer eller dele af det udviklede system hverken igennem salg, lån eller leje.
 • 10.2 Kunden må dog ikke uden YOUWEs samtykke foretage ændringer i det udviklede system. Foretager Kunden alligevel sådanne ændringer, er YOUWE berettiget til at frakoble Kundens udstyr samt kræve omkostningsdækning for genskabelse af det udviklede system.
 • 10.3 YOUWE bevarer fortsat den fulde ophavsret til det udviklede system. YOUWE får dog herved ikke ret til at udnytte materiale eller dele af det udviklede system, som Kunden selv eller ved tredjemand, har udviklet eller fået udviklet, og som er indarbejdet i det udviklede system, hvilket også gælder for fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder tilhørende Kunden.
 • 10.4 YOUWE kan endvidere frit anvende den generelle viden og knowhow, der opnås under arbejdet for Kunden, hvilket dog ikke omfatter Kundens forretningshemmeligheder.
 • 10.5 I det omfang der indgår standardprogrammel, herunder procesmodeller og værktøjer, eller andet materiale i det af YOUWE udviklede system, erhverver Kunden alene de rettigheder, der måtte fremgå af licensbetingelserne for sådant standardprogrammel. De pågældende licensbetingelser regulerer udtømmende Kundens rettigheder og forpligtelser i relation hertil.
 • 10.6 Ophører et aftaleforhold mellem YOUWE og Kunden, er Kunden berettiget til fortsat at udnytte den under nærværende betingelser erhvervede brugsret. Ophører et aftaleforhold mellem Leverandøren og kunden, vil kunden kunne købe en kopi af de til systemet tilhørende kildekoder for 250.000 kr. pr. kildekode.
 • 10.7 Ovenstående bestemmelser giver ikke Kunden ophavsret over de til systemet tilhørende kildekoder. I tilfælde af YOUWEs konkurs eller hvis YOUWE ophører som virksomhed på anden vis, vil Kunden kunne købe kildekoden for 250.000 kr. pr. kildekode af YOUWE, dog i henhold til pkt. 10.1 i YOUWEs handelsbetingelser.

11. IT-SIKKERHED

 • 11.1 Hardware og software, der både befinder sig hos og anvendes af YOUWE, sikres mod fysisk og elektronisk adgang, brandskade, vandskade og lignende skader i overensstemmelse med YOUWE’s sikkerhedsvejledninger. YOUWE tegner endvidere forsikring mod direkte fysisk skade på hard- og software. Skade på data, software og computerprogrammer, der er en følge af udslettelse, forvanskning eller forvrængning af originale data, software eller computerprogrammer, er ikke at opfatte som en direkte fysisk skade.
 • 11.2 Parterne skal efterkomme rimelige anmodninger fra den anden part om fysisk og elektronisk adgang til dets IT-systemer. Dette forudsætter dog, at en sådan adgang er relevant for opfyldelse af parternes aftale.

12. FORTROLIGHED

 • 12.1 Enhver teknisk, forretningsmæssig eller anden information, som modtages fra den anden part skal holdes strengt fortroligt, hvad enten den er modtaget mundtligt eller skriftligt, og uanset om den er betegnet som ”fortrolig” eller ej. Den vil ikke blive brugt, afsløret, offentliggjort eller videregivet til nogen tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med behørig opfyldelse af en aftale med den, der har udleveret oplysningen eller oplysningen er beregnet til videregivelse.

13. PROBLEMER, DER KAN HENFØRES TIL KUNDEN

 • 13.1 YOUWE er ikke ansvarlig for følgerne af (i) Kundens misligholdelse eller uagtsomhed, (ii) problemer ved anvendelsen af software, netværk, kabler og andre IT-systemer, der ikke er leveret af YOUWE under den pågældende aftale, (iii) Kundens fejlagtige anvendelse af systemerne, (iv) vira, som skyldes andre kilder end YOUWE eller (v) ændringer i det leverede som Kunden har udført eller ladet udføre ved tredjemand i det omfang ændringerne har betydning for forholdet.
 • 13.2 Bliver YOUWE opmærksom på et problem af ovennævnte karakter, skal YOUWE meddele dette til Kunden, og Kunden skal hurtigst muligt afhjælpe problemet.
 • 13.3 YOUWE fakturerer Kunden for enhver øget omkostning eller forøget forbrug af YOUWE’s ressourcer, der er forbundet med sådanne problemer.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING

 • 14.1 Opfyldelse eller misligholdelse af parternes aftale er underlagt de almindelige danske ansvars- og erstatningsregler samt nedennævnte ansvarsbegrænsninger.
 • 14.2 YOUWE er under ingen omstændigheder forpligtet til at betale erstatning for tab af fortjeneste, tab af produktion, tab eller forurening af data samt andre indirekte tab eller følgeskader, uanset at disse måtte skyldes forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller tjenesteydelser eller andet, herunder erstatning uden for kontrakt.
 • 14.2.1 Såfremt data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra YOUWE’s side, skal YOUWE dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data, forudsat at Kunden har taget behørig og sædvanlig back-up.
 • 14.3 YOUWE’s samlede totale erstatningsansvar overfor Kunden er endvidere begrænset til de indbetalinger, der er foretaget af Kunden til YOUWE jf. den konkrete kontrakt som ansvarsforholdet vedrører inden for de sidste 6 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Uanset det forudgående kan YOUWE’s samlede totale erstatningsansvar overfor Kunden under ingen omstændighederoverstige DKK 500.000 (danske kroner fem hundrede tusinde).

15. FORCE MAJEURE

 • 15.1 Ingen af parterne er ansvarlige for udeladelser eller forsinkelser, såfremt det skyldes en begivenhed, der ikke med føje kunne forudses på kontraheringstidspunktet, og som ligger uden for partens kontrol.
 • 15.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, ødelagte telekommunikationslinier, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.15.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig (erklæret eller uerklæret), revolution, oprør, sabotage, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, lynnedslag, eksplosion, brud på forsyningslinier, strejke, lockout, arbejderuroligheder, ødelagte telekommunikationslinier, offentlig indgriben samt andre lignende begivenheder.
 • 15.3 De berørte rettigheder og forpligtelser suspenderes under den pågældende Force Majeure situation, når den berørte part underretter den anden part om; indtrædelsen, betydningen af forholdet og den forventede varighed. Parterne skal endvidere søge at begrænse virkningerne af den pågældende Force Majeure situation.
 • 15.4 I tilfælde af forsinket meddelelse om forholdets indtrædelse, bevarer den berørte part alene retten til ansvarsfritagelse fra tidspunktet for behørig underrettelse.
 • 15.5 Såfremt Force Majeure situationen vedvarer udover en periode på 3 mdr., kan parterne opsige aftalen, dog således at Kunden skal betale for allerede erlagte ydelser.

16. AFTALENS OPHØR VED VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE

 • 16.1 Såfremt YOUWE har indgået en skriftlig aftale om levering af varer eller tjenesteydelser inden en fastsat dato og levering ikke har fundet sted inden 60 dage efter denne dato, er Kunden berettiget til med et varsel på 10 dage at hæve aftalen, forudsat at YOUWE ikke inden dette varsel har leveret det aftalte. I det omfang at forsinkelse skyldes Kundens forhold eller forhold som Kunden bærer risikoen for, indgår denne forsinkelse ikke i ovennævnte frister.
 • 16.2 Såfremt der er væsentlige mangler ved YOUWE’s ydelse, og sådanne mangler ikke er afhjulpet inden rimelig tid, kan Kunden indtil 12 måneder efter levering med et skriftligt varsel på 30 dage opsige aftalen, forudsat at YOUWE ikke inden dette varsel har afhjulpet manglen, således at manglen ikke længere kan betragtes som væsentlig.
 • 16.3 Hver part kan indtil 12 måneder efter levering hæve aftalen, når den anden part er i væsentlig misligholdelse af aftalen, og en sådan misligholdelse ikke afhjælpes senest 30 hverdageefter den misligholdende parts modtagelse af en skriftlig anmodning om afhjælpning af den pågældende væsentlige misligholdelse, forudsat at misligholdelsen ikke er reguleret i 16.1 eller 16.2.

17. REFERENCE

 • YOUWE er berettiget til på en rimelig måde at referere til Kunden, ydelser og leverancer under nærværende aftale, og endvidere at gøre brug af Kundens logoer, i relation til fremtidige tilbud, salgs præsentationer, salgsbrochure samt gengivelse på YOUWEs hjemmeside. YOUWE må ikke gengive, viderebringe eller offentliggøre nogen form for fortrolig information i relation til nærværende aftale eller leverancer under nærværende aftale (priser eller forretningsmæssige informationer om Kunden).

18. LOVVALG OG VÆRNETING

 • 18.1 Aftalens gyldighed samt parternes rettigheder og forpligtelser er underlagt dansk ret.
 • 18.2 Alle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der måtte opstå mellem parterne, søges i første omgang løst ved udenretlig forhandling mellem parterne. Opnås der ikke et resultat inden for 14 kalenderdage, efter at nærværende bestemmelse er blevet påberåbt, skal forhandlingerne på begæring derom fra en af parterne henvises til parternes øverste ledelse.
 • 18.3 Opnås der ikke en løsning inden for 30 kalenderdage, efter at sagen er blevet henvist til parternes øverste ledelse, skal spørgsmålet afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse